Home / Tag Archives: توجه نکردن به قضاوت دیگران

Tag Archives: توجه نکردن به قضاوت دیگران

به قضاوت دیگران توجه نکنید

زندگی پر است از قضاوت دیگران درباره ما. قضاوت‌هایی که بیشتر اوقات بد و گاهی خوب هستند. اگر عادت کنیم که به داوری دیگران اعتنا کنیم و با هر نظر موافق و مخالف، زیر و رو شویم، باید فاتحه آرامش را بخوانیم. شما راه خودتان را در زندگی‌تان بروید و …

بیش تر بخوانید »